จากกรณีที่ รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลู ก จ้ างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม

ที่ได้รับผลกระ ท บ จ าก CO VID 19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5000 บาทต่อเดือน

 

โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน เท่านั้น ซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเ บี ย นขอรับสิทธิ์ไปแล้ว

แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ ยกเลิกการลงทะเบียน ยื่นทบทวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน

และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้นั้น

ทั้งนี้ นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวหลังประชุมคณะกร ร ม การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก c d 19 หรือคณะกรรมการช่วยเหลือปลัด 10 กระทรวงว่า ที่ประชุ ม เ ห็ นชอบแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้ได้รับผลกระทบ co vid 19 ในกลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนที่ตกหล่น

กลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรมและบุคลากรในอุตสาหก ร ร มท่องเที่ยวและกีฬา

ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกลับไปทำตัวเลขมานำเสนอก่อนกลา งเ ดื อ นพฤษภาคม

ทั้งนี้ในกลุ่มเปราะบาง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของม นุ ษ ย์ (พม.) เสนอแนวทางช่วยเหลือ 13 ล้านคน วงเงิน 39000 ล้านบาท ทั้งเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ คนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แ ล ะ คนไร้บ้าน ส่วนกลุ่มเก็บตกที่จะไม่ได้รับการช่วยเหลือคือ กลุ่มข้าราชการบำนาญได้รับเงินจากรัฐ ขายของออนไลน์ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

รวมถึงกลุ่มผู้ที่ไม่ประกอบอาชีพและนักศึกษาจบใหม่ เพราะขณะนี้มีตำแหน่งรองรั บ ก ว่  า 1 แสนตำแหน่ง อยากให้ไปทำงานมากกว่า

ในกลุ่มเปราะบาง ก่อนหน้านี้ ครม.เพิ่มเงินให้คนพิการ 2 ล้านคน เป็น 1000 บาท จ า ก เดิม 800 บาทต่อเดือน ส่วนกลุ่มอื่นเตรียมอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติม อาทิ ผู้สูงอายุอาจได้เพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท ส่วนคนไร้บ้าน พม.จะช่วยหาที่อยู่ให้

ส่วนเด็กเล็กแม่ลำบากไม่มีเงินซื้อนมให้ลูก กลุ่มนี้จะไม่ได้ถึงเดือนละ 5000 บาท เท่ า กับอาชีพอิสระและเกษตรกร

เนื่องจากไม่ใช่ผู้ที่สูญเสียรายได้เหมือนอาชีพอิสระ

สำหรับกลุ่มตกหล่นเครือข่ายทางวัฒนธรรม เช่น ลิเก ลำตัด กระทรวงวัฒนธ ร ร ม จะไปรวบรวมมา รวมถึงบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬา เช่น นักกีฬา นักมวย ใน 2 กลุ่มนี้อาจช่วยเหลือเท่ากับอาชีพอิสระเดือนละ 5000 บาท 3 เดือน ต้องดูว่าได้รับการช่วยเหลือจากการลงทะเบียนหรือยัง ถ้ายังกระทรวงการคลังพร้อมจ่ายเพิ่มให้