เรียกได้ว่าเป็นเรื่ อ ง ราวที่มีคนต่างพูดถึงกันเป็นจำนวนมาก สำหรับบัตรกดเงิ น สด ออมสิน เงิ นเดือน 7000 ทางธนาคารออมสินได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ ให้กู้ยืมเงินถือบัตรคือ สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี

อายุงา นมากกว่า 1 ปี สำหรับผู้มี ร า ยได้ประจำและไม่เกิน 65 ปีสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการที่ทำมา 1 ปีขึ้นไป โดยมีรายได้ขั้ น ต่ำ ที่ 7,000 บาทต่อเดือน ตามภาพ โดยมีอั ต ร า ดอ กเบี้ ย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมผิ ดนัดชำระห นี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

ซึ่งวงเงินของบัตรกดเ งิ น หรือวงเงิน ให้ยืมเงิน สดออมสินนั้นจะให้วงเงิ นสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6 เดือนขึ้นไป

ต้องเตรียม ใ ช้ สำหรับ กู้ ยื มเงิน สินเชื่อนี้ เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรกดเงินสดออมสิน

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ที่ต้องเต รี ย ม ไว้ กู้ยืมเงิน ที่ต้องใช้ จะมีประกอบไปด้วย

1.สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าร า ช ก าร ของผู้กู้ยืมเงิน

2.สำเนาทะเบี ยนบ้าน ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนStatement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

3.หน้าสมุดบัญชี ของผู้ยืมเงิน ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

สำหรับอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ที่ต้องเ ต รี ย ม ไว้ กู้ยืมเงิน ที่ต้องใช้ จะมี

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจมาแล้วขั้นต่ำ 1 ปี

3.ต้นฉบับ/สำเนาเอกส ารแสดงรายได้ย้อน ห ลั ง 6 เดือน หรือเอกส าร แสดงการเสี ย ภ า ษี เงิ นได้ หรือเอกส ารอื่นๆ

4.Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้ าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

หลายคนอยากทราบว่า ทำการ กู้ยืมเงินเเล้ว แล้วบัตรกดเงิ นสดออมสิน จะ กี่วันอนุมัติ? จากการหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตพบว่า บัตร ก ด เงิ นสดออมสินใ ช้ เ ว ลาอนุมัติเฉลี่ยประมาณ 1เดือนขึ้นไป หรือถ้ามีการตรวจที่รวดเร็วอาจจะอนุมัติที่เร็วกว่านั้น

ขอบคุณ ธนาคารอมสิน