จากกรณีน.ส.สุพรรณี เ รื อ งอ่อน อายุ 32 ปี ได้ให้ช่างสัก พ ญ า นาคบนหลัง แต่ออกมากับเป็นงูเขียวหัวโม่ง ก่อนจะตกลงเคลียร์กัน และให้ช่างอีกคนมาช่วยแก้ไขรอยสักให้ ด้วยการสักพญานาคตัวใหม่ไปบนแผ่นหลัง แต่สุดท้ายเหมือนอาจจะเกิด ด ร า ม่าขึ้นอีก เมื่อลายสัก พ ญ า น า ค เริ่มมีเป็นปุ่มแดงและผื่นคัน ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้น

สำหรับความคืบหน้า เมื่อวันที่ 5 ต.ค. น.ส.สุพรรณี เรืองอ่อน อายุ 32 ปี สาวสักพญานาค เปิดใจว่า ก่อนหน้าจ้างให้ช่างสักลายบนแผ่นหลังเ ป็ น รูป พ ญานาค

แต่ลวดลายที่ได้กับไม่เ หมื อ น ต้นแบบ จึงประสานช่างสัก เพื่อขอแก้ไขและแสดงความรับผิดชอบ พร้อมนำไปโพสต์ลงในโลกออนไลน์ ขณะช่างสักนั้นได้ติดต่อ ช่ า ง สักคนใหม่ให้มาแก้ไขและทำตามแบบที่ตั้งใจไว้จน แ ล้ วเ ส ร็  จ

น.ส.สุพรรณี กล่าวอีกว่า หลังจากแก้ลายสักมากว่า 1 สัปดาห์ พบว่าบริเวณแผ่นหลังที่มีการสักพญานาค มีตุ่มแดงๆ เป็นหนองและมีผื่นคันเต็มไปหมด เหมือนแพ้อะไรบางอย่าง

ซึ่งลายสักก็ยังลอก สีพญานาคก็เปลี่ยนไปด้วย หลังเกิดอาการก็ได้หลีกเลี่ยงการเกา

คิดว่าอาการที่เกิดขึ้ น นั้ น ไม่ใช่อาการปกติ หลังจากที่ได้สักไปแล้ว และต้องรอดูอาการว่าจะดีขึ้นหรือเป็นอ ย่า ง ไร

ด้านน.ส.จุติมา เรืองอ่อน อายุ 29 ปี น้องส า ว ของน.ส.สุพรรณี กล่าวว่า ไม่แน่ใจว่าว่าตุ่มแดงและผื่นคันนั้นมาจากอุปกรณ์สักไม่สะอาดหรือไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ รวมทั้งไม่รู้ ด้ ว ย ว่าตุ่มจะเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่า หลังจากพี่ ส า ว มีอาการคันก็ยังไม่มีการติดต่อกับช่างสัก แต่นำภาพลงไปโพ ส ต์ ในโซเชียลแล้ว