ก ร ม อุ ตุนิยมวิทยา รายงานแผนที่แ สดงพื้นที่ เสี่ ย ง ภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. วันที่ 7 ตุลาคม 2563

โดยจังหวัดที่เป็นพื้น ที่เ สี่ ย ง ภั ย ได้แก่ แม่ฮ่องสอน, เชี ย ง ใหม่, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, กำแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, กาฬสินธิ์, มหาสารคาม, ร้ อ ย เอ็ ด, ศรีษะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, นครราชสีมา

ชัยนาท, อุทัยธานี, กาญจนบุรี, ราชบุรี, ลพบุรี, สระบุรี, นครนายก, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่

สมุทรปราการ, ปทุมธานี, นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

ด้วยร่องม รสุมได้พาดผ่าน ภาคเหนือตอนล่าง ภาค ก ล า ง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉีย งเ ห นื อ ต อนล่าง ตลอดช่วง ประกอบกับใน ช่วงวันที่ 5 7 ตุลาคม 2563 บริเวณควา ม ก ด อ  ากาศสูงจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝน ตก ห นั กบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2563 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มี แ น วโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็น พ า ยุ ดีเปรสชัน

และเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออก อ่าวไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบน ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุ งเ ท พ มหานครและปริมณฑล และภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงห นั ก มากกับมีลมแรง

 

สำหรับในช่วงวันที่  7 11 ตุลาคม  2563 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรง ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยทะเลอันดามัน

และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตร อ่าวไทยตอนล่า ง ค ลื่ นสูงประมาณ 2 เมตร

ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร